Mieli kolegos!

Kad vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ darbai vyktų sėkmingiau, pateikiame ciklo apie vertimus antrąjį straipsnį „Lietuviško atitikmens beieškant“. Maloniai primename, jog pirmasis straipsnis „Tavo žvilgsnis 2015: sunkumai ir atradimai“ jau yra paskelbtas mūsų svetainėje anksčiau.

 

Lietuviško atitikmens beieškant

Nieko naujo nepasakysime apie vertimų rūšis tvirtindami, kad egzistuoja vienos kalbos, dvikalbiai, net neverbaliniai vertimai. Tačiau skirstant vertimus į tam tikras rūšis, specialią vietą užima mokomasis vertimas, klestintis dar nuo senovės Romos laikų: jis buvo ir tebėra puiki, kiek netradicinė galimybė mokytis kalbų – tiek užsienio, tiek gimtųjų. Vertimai – tai ir mokymo forma, ir mąstymo pratimai, ir proto lavinimas.

Daugelis vertėjų teoretikų, taip pat ir praktikų tvirtina: gerai išversti tekstą galima tik į gimtąją kalbą. Nenuginčysi – kadangi mąstome gimtąja kalba, tai ir situacijas bei vaizdus ta kalba perteiksime geriausiai.

Natūralu, kad vertėjo pareiga kuo geriau, kuo tiksliau išversti tekstą. Tačiau žvelkime į vertėją iš kitos pusės. Vykdydamas „gero vertimo“ reikalavimus vertėjas net pats to nesiekdamas ir nepastebėdamas tobulina gimtąją kalbą, nes:

  • privaloma išlaikyti tą patį bendrąjį kūrinio (teksto) stilių;
  • reikia sukelti tokią pat skaitytojo reakciją kaip ir originalas;
  • vertimas turi skambėti taip pat natūraliai kaip originalas.

Todėl siekiant tokių tikslų ne tik galima, bet kartais ir privaloma:

  • sudėtinį sakinį pertvarkyti į du savarankiškus ar atvirkščiai;
  • jungtukinius sakinius keisti bejungtukiais;
  • pagrindinius sakinius keisti vietomis su šalutiniais;
  • vengti pažodiškumo;
  • analizuoti nežinomo (nesuprantamo) žodžio reikšmę, ypač daugiareikšmius žodžius;
  • sinonimų (antonimų) eilėse ieškoti paties tinkamiausio atitikmens;
  • išmoningai taikyti frazeologizmus.

Šį kartą mokomojo vertimo pavyzdžiu pasirinkome vieną gana paprastą anglišką tekstą ir jo vertimą (paprastą, nes visų amžių (klasių) vertėjams būtų suprantamas, anglišką, nes dėl kalbos populiarumo bus prieinamas daugeliui).

Kad dirbti būtų patogiau, originalo ir pirmojo vertimo sakiniai sunumeruoti.

 

At the Farm

 Are you busy this afternoon? (1) No? (2) Good. (3) Then come with me to Moorlands farm. (4) I always enjoy seeing the animals, and autumn is the best time of the year to see an English farm. (5) The rain stops and the fun beginning to shine again. (6) Look, behind the bushes you can see a beautiful rainbow. (7)

Here is the farmer’s black and white dog driving the sheep out of the yard, and here is the farmer himself. (8) He says he hopes to have a good corn crop this year if there are no more storms. (9)

In the fîelds you can hear the combine – harvester cutting the wheat and putting the grain into bags. (10) This harvester is a fine machine in dry weather. (11)

We must not forget to look at the pigs. (12) They are not very pretty, but they are certainly clean. (13) I think the pigs are usually dirty. (14) Quick! (15) Look up there, on the roof! (16) There’s a black cat running after a mouse. (17) Perhaps we are lucky now; people say that a black cat brings good luck. (18)

What a lot of animais there are in the farm yard today! (19) There’s a duck with her young ones running after her, and there are some chickens. (20) There are some pigeons on the roof and there are two fat turkeys. (21) I think one of them is for Christmas. (22)

I see a flash of lightning in the distance; and listen, you can hear the thunder. (23) A storm is beginning. (24) The farmer does not look very happy, he doesn’t want a heavy shower now because they are milking the cows. (25) On modern farms like this one they milk by machine. (26) It saves a lot of time. (27) Agricultural work changes in many and various ways now, and everywhere machines are taking the place of farm – workers. (28)

But there’s still the old horse here. (29) He is no longer used for ploughing, but he drags that cart full of hay. (30) Maybe he doesn’t like working hard. (31) So be careful, he bites sometimes. (32) Of course, it is better to ride him. (33)

The farmer’s wife is calling us. (34) Oh, yes, we like some tea very much. (35) Come inside. (36) So we wait for bread and butter with cream and honey from their bees. (37) And just taste her cakes! (38) I don’t want to seem greedy but I’m going to enjoy my tea. (39) You are right about the black cat. (40) We are lucky. (41)

 

1 vertimas

Ūkyje

Ar tu užsiėmęs šią popietę? (1) Ne? (2) Gerai. (3) Tada ateik su manimi į Moorlands fermą. (4) Man visada patinka pamatyti gyvūnus ir ruduo yra geriausias metų laikas apsilankyti angliškame ūkyje. (5) Nebelyja lietus ir vėl pradeda šviesti saulė. (6) Pažiūrėk, už krūmo gali pamatyti nuostabią vaivorykštę. (7)

Čia yra ūkininko juodai baltas šuo vejantis iš kaimo avis ir čia yra pats ūkininkas. (8) Jis sako, kad tikisi gero derliaus šiais metais, jeigu audrų daugiau čia nebus. (9)

Laukuose gali išgirsti kombainą – per derliaus nuėmimą yra nupjaunami kviečiai ir grūdai sudedami į maišus. (10) Šis derliaus nuemėjas yra gera mašina sausam orui. (11)

Mes privalome nepamiršti pamatyti kiaules. (12) Jos nėra labai gražios, bet jos tikrai yra švarios. (13) Aš manau, kad kiaulės yra dažniausiai purvinos. (14) Greičiau! (15) Žiūrėk ten, ant stogo! (16) Ten yra juoda katė bėganti paskui pelę. (17) Gal dabar mes būsime laimingi; žmonės sako, kad juoda katė atneša sėkmę. (18)

Kiek daug gyvūnų yra šiandien ūkio kieme! (19) Ten yra antis su jaunikliais bėgančiais paskui ją ir ten yra keletas viščiukų. (20) Ten yra keli balandžiai ant stogo, o ten yra du stori kalakutai. (21) Manau vienas iš jų yra auginamas Kalėdoms. (22)

Aš matau tolumoje žybsnį: paklausyk, gali išgirsti griaustinį. (23) Prasideda audra. (24) Ūkininkas neatrodo labai laimingas, nes jis nenori stiprios liūties dabar, juk jie melžia karves. (25)

Moderniuose ūkiuose kaip šiame yra melžiamos karvės mašinų pagalba. (26) Taip sutaupoma daug laiko. (27) Dabar keičiasi daug žemės ūkio darbų įvairiais būdais ir visur mašinos padeda darbininkams. (28)

Tačiau čia vis dar yra senas arklys. (29) Jis nebenaudojamas arimui, tačiau jis traukia vežimą su šienu. (30) Galbūt jis nemėgsta sunkiai dirbti. (31) Taigi būk atsargus, jis gali įkąsti. (32) Žinoma, geriau juo jodinėti. (33)

Ūkininko žmona mus kviečia. (34) O taip, mes labai norėtume arbatos. (35) Eime vidun. (36) Mes laukiame duonos su sviestu ir kremo su jų bičių medumi. (37) Ir tiesiog skanauti jos tortus. (38) Aš nenoriu atrodyti godus, bet aš ruošiuosi mėgautis savo arbata. (39) Tu esi teisus dėl juodos katės. (40) Mums sekasi. (41)

 

2 vertimas

Ūkyje

Ar tu esi užsiėmęs šią popietę? Ne? Puiku! (Ką veiki šiandien? Nieko? Puiku!) Tada lekiam (eime) į Murlandų ūkį. Anglijoje man patinka stebėti gyvūnus būtent rudenį. Manau, tai pats tinkamiausias laikas. Nebelyja lietus ir vėl pradeda šviesti saulė. Žiūrėk, virš krūmo kybo nuostabiausia vaivorykštė.

Matai tą juodai baltą šunelį, vejantį avis iš kiemo? Tai ūkininko šuo, o štai ir pats šeimininkas. Jis mano sulauksiąs gero (puikaus) derliaus, jeigu nebeužklups audros.

Girdėti ir kombainas, laukuose kertantis kviečius ir renkantis grūdus į bunkerius. Jeigu tik nelyja (gražios dienos) tai šis mechanizmas (kombainas) puikiai tinka derliui nuimti.

Bet jau tik nepamirškime paršelių. Nėra jie gražuoliai, betgi gana švarūs. Manau, kad labiau įprasta matyti purvinas kiaules. Oi, negaišk! Žiūrėk ten, ant stogo! Juoda katė vaikosi pelę. Turbūt būsime pagavę sėkmę. Žmonės kalba, kad juoda katė neša laimę.

Na, ir gausybė gyvūnų šiandien ūkyje (kieme). Antai antis su savo jaunikliais, krypuojančiais paskui, o dar ir būrelis viščiukų. Balandžiai ant stogo, o štai burbuliuoja du riebūs kalakutai. Man rodos, vienas tai skirtas Kalėdoms.

Tolumoje lyg sužaibavo. Jau girdėti ir griaustinis – aišku, prasideda audra. Ūkininkas neatrodo labai laimingas, nes jie juk melžia karves, kam dabar jiems ta liūtis! (Kam jiems dabar atsidurti duše?)

Šiuolaikiniuose, panašiuose į šį ūkiuose melžiama mechanizuotai. Tada sutaupoma daug laiko.

Dabar žemės ūkio darbai atliekami visai kitaip: visur technika pavaduoja žmogų.

Bet senas arklys vis dar tebėra ūkyje. Juo jau nebeariama, bet puikiai galima vežti šieną. Tikriausiai jis nebegali sunkiai dirbti. Kartais jis kandžiojasi, tad būk atsargus. Žinoma, kad geriausia juo jodinėti.

Na, štai šeimininko žmona mus kviečia. Oi, kaip norisi (karštos) arbatos. Eime vidun. Labai tikimės būti pavaišinti duona su sviestu, grietinėle ir jų bičių medumi. Visai nenoriu atrodyti godus, bet vis tiek rengiuosi pasimėgauti arbata. Neklydai dėl juodos katės! Mums pasisekė.

 

Lygindami tekstus matome, ko reikia, kad vertimas atrodytų ir tikslus, ir natūralus, ir šmaikštus, ir, pagaliau, nesulauktų neigiamos reakcijos. Tik labai prašome nemanyti, kad antrasis vertimas yra vienintelis teisingas. Nieko panašaus! Jūs, be abejonės, galite jį atlikti ir geriau! Visai nesunku tai padaryti.

Žinoma, skaitant darbus būtina atsižvelgti į vertėjo amžių, todėl vyresniems, pasirinkusiems „lengvą“ tekstą, puikiausiai įmanoma „sužibėti“, tačiau, suprantama reikalavimai yra jau kitokie. Be kita ko, dažnai tenka girdėti profesionalius vertėjus skundžiantis vaikiškų knygelių vertimo sunkumais.

Žvelkime dar į keletą atvejų, kai nereikia nė originalaus teksto (jo sąmoningai ir nepateikiame), kad suvoktume sakinio ydingumą. Taigi būkime atsakingi už lietuvišką žodį!

Mano teta stipriai priėmė savo brangaus vyro mirtį.

Tai sudavė staigų drebulį jai į širdį, ji buvo vieniša moteris ir jautėsi esanti baisioje situacijoje.

Medkirčių grupėms blyneliai patiko labiausiai.

Kelyje jis sutiko neturtingą puodininką, kuris jojo su savo puodais vežime į Notingemą.

Kai jie baigė, jie padarė keptuvę tokią milžinišką, jog nebuvo traukinio ar vagono, kuris galėtų ją panešti.

Jam buvo per daug žmonos stipraus proto; tai jį sudėvėjo.

   –  Aš atnešiau keletą vargšų indų, – sako Robinas.

Jie davė jam sėdėti šalia stalo žemiau druskos.

Apdirbo iš medžio didesnę lėlę – čia mama.

   –  Jūs mylite žaisti šachmatais?

Lapė tęsė atkąsti sūrio gabalėlius, o meškiukai tik spėjo sukioti savo juodas nosis nuo didesnio gabalo į mažesnį, nuo mažesnio į didesnį. Kol lapė nepriėdė, ji vis darė ir darė.

Jums patinka žaisti šachmatais? Tai labai užimantis žaidimas, ar tiesa?

Šie pavyzdžiai rodo, kad moksleivis tarsi ir suprato tekstą, tačiau nepajėgė ar nepanoro surasti tinkamo lietuviško žodžio ar junginio.

Pasitaiko atvejų, kai net frazeologizmai verčiami pažodžiui: rašoma ne „išpūtė akis“, o „gavo dideles akis“ ar kt. Galbūt tai atsitinka ir dėl to, kad moksleiviai baiminasi netikslaus vertimo. Tikrai nebijokime! Frazeologizmai, išmoningai vartojami, labai praturtins ir pagyvins tekstą.

 

Galima papasakoti taip:

 Gyveno kartą du broliai. Žmonės jų tiesiog atskirti negalėjo – abu buvo labai panašūs! Vyresnysis buvo labai protingas, labai darbštus. O jaunesnysis vis svajodavo, darbas jam nesisekė, jei ką ir padirbdavo, tai naudos iš to buvo labai mažai.

   –  Eisiu, – sako jis vyresniajam, – ieškoti krašto, kur visi visko turi!
   –  Eik, bet žiūrėk, kad nereiktų paskui gailėtis…

Tas ir išėjo. Priėjo rūmus, o ten nieko nebuvo, tuščia. Pavargęs jaunylis atsigulė ir miegojo ligi ryto. O rytą mato – atlekia slibinas! Jaunylis vos pabėgo!..

 

…galima tą patį šitaip…

Gyveno kartą du broliai. Žmonės jų tiesiog atskirti negalėjo – abu kaip du vandens lašai! Vyresnysis buvo vyras su galva, darbas jo rankose tirpte tirpo. O jaunesnysis vis padebesiais lekiojo, jam viskas iš rankų krito, jei ką ir padirbdavo, tai naudos iš to – kiek katė priverkė.

   –  Eisiu, -sako jis vyresniajam, ieškoti krašto, kur pieno upės teka!
   –  Eik, bet žiūrėk, kad paskui nereiktų pirštų graužti!

Tas ir išėjo. Priėjo rūmus, o ten – nė gyvos dvasios. Pavargęs jaunylis atsigulė ir pūtè į akį ligi ryto. O rytą – mato atlekia slibinas! Jaunylis per plauką sveiką kailį išnešė!..

 

Dar kartą raginame paisyti skyrybos taisyklių, ypač tiesioginės kalbos, citatų vartosenas.

Linkime sėkmės!